Obchodní podmínky

obchodní společnosti Podnikárna s.r.o., IČO: 08078556, se sídlem Vokovická 679/10, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 312633.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Podnikárna s.r.o. (dále jen „Podnikárna“) provozuje a spravuje portál nakupování na internetových stránkách www.kouzelnaela.cz. Podnikárna pronajímá Portál Kouzelnaela.cz a související služby jiným osobám nabízejícím zboží či služby (dále jen „Dodavatelé“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží, tj. zprostředkovává Dodavatelům, uzavření těchto smluv (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).

1.2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek, na kterých je provozován Portál Kouzelnaela.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál Kouzelnaela.cz, jakož i další související právní vztahy směřující k uzavření Zprostředkované smlouvy.

1.3. Uživatel vstupem na Portál Kouzelnaela.cz, přihlášením do svého účtu na Portálu, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook a/nebo přihlášením prostřednictvím Google účtu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

1.4. Podnikárna může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Podnikárna informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu Kouzelnaela.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Kouzelnaela.cz.

2. Použití portálu Kouzelnaela.cz

2.1. Přístup a používání Portálu Kouzelnaela.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Kouzelnaela.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

2.2. Kouzelnaela.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem. Podnikárna nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Kouzelnaela.cz zprostředkovává pro jednotlivé Dodavatele uzavření Zprostředkované smlouvy s jednotlivými Uživateli.

2.3. Podnikárna také pronajímá Portál Kouzelnaela.cz Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu Kouzelnaela.cz. Podnikárna neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Kouzelnaela.cz ani za případné nekalosoutěžní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu Kouzelnaela.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na Portálu Kouzelnaela.cz jsou ceny za nákup voucheru. Podnikárna neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Kouzelnaela.cz. Podnikárna nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Kouzelnaela.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Kouzelnaela.cz. Podnikárna neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Kouzelnaela.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Kouzelnaela.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Kouzelnaela.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

2.4. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Kouzelnaela.cz může dojít k opuštění Portálu Kouzelnaela.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

2.5. Podnikárna si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Kouzelnaela.cz.

2.6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Kouzelnaela.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu Kouzelnaela.cz třetím osobám.

3. Osoba spotřebitele a poučení uživatelů (spotřebitelů) o právu odstoupit od smlouvy

3.1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele.

3.2. Spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkované smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3.3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od Zprostředkované smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

3.5. Spotřebitel může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak Dodavatel jako pořadatel zájezdu jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li Spotřebitel svou povinnost. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu než je porušení povinnosti Dodavatele, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, které Dodavatel uvede v potvrzení o zájezdu. Výše odstupného musí být přiměřená. Není-li odstupné ujednáno, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost Spotřebitele Dodavatel jako pořadatel zájezdu výši odstupného odůvodní. Spotřebitel není povinen hradit odstupné v případě, že využije zákonné možnosti odstoupení v případech uvedených v ustanovení § 2531 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tedy (i) pokud Dodavatel jako pořadatel zájezdu zvýší cenu zájezdu o více než 8 %, (ii) pokud je Dodavatel z důvodu vnějších okolností nucen podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu nebo (iii) pokud Dodavatel nemůže splnit zvláštní požadavky Spotřebitele, které přijal. Dále v souladu s ustanovením § 2535 Občanského zákoníku má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má Spotřebitel právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu pak může odstoupit od smlouvy, pokud (a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a Dodavatel oznámil Spotřebiteli zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než (i) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, (ii) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, (iii) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo (b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil Spotřebiteli bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu v těchto případech vrátí Spotřebiteli veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči Spotřebiteli povinnost k náhradě škody.

3.6. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

3.7. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.

3.8. Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. 4. a 5. Podmínek.

3.9. Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část ze sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

3.10. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.11. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.

4. Poučení spotřebitelů o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv

4.1 Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se Zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.

4.2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

4.3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

4.4. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.

4.5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

4.6. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.

4.7. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

4.8. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.

4.9. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.10. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

4.11. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož 4 i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

4.12. Pokud si Spotřebitel u Dodavatele vytvoří rezervaci ubytovacích kapacit a/nebo jiných služeb, a po této rezervaci, zakoupení a/nebo po příjezdu Spotřebitele k Dodavateli nebudou k dispozici ubytovací kapacity a/nebo jiné služby dle Zprostředkované smlouvy a provedené rezervace, je Dodavatel povinen: (i) najít vhodné alternativní ubytovací kapacity a/nebo poskytnutí služeb, které je ve srovnání s ubytovacími kapacitami a/nebo službami, jenž měly být poskytnuty Spotřebiteli Dodavatelem, stejné nebo lepší kvality a ve stejné lokalitě a (ii) poskytnout Spotřebiteli a dalším osobám uvedeným v rezervaci bezplatnou dopravu na místo náhradních ubytovacích kapacit a/nebo poskytnutí služeb a dále (iii) proplatit Spotřebiteli nebo nahradit veškeré přiměřené náklady a výdaje (např. cenu alternativního poskytnutí služeb, dopravu, telefonní výdaje, apod.), které Spotřebiteli vzniknou v souvislosti s nedostupností rezervovaných ubytovacích kapacit a/nebo služeb dle Zprostředkované smlouvy.

4.13. V případě, že se vyskytne vada zájezdu, Spotřebitel bez zbytečného odkladu vytkne vadu zájezdu Dodavateli jakožto pořadateli zájezdu. Spotřebitel zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže Dodavatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Spotřebitel má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím společnosti Podnikárna. Za doručení zprávy, žádosti nebo stížnosti Spotřebitele Dodavateli se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty považuje i jejich doručení společnosti Podnikárna. Dodavatel jako pořadatel zájezdu odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.

4.14. Neodstraní-li Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu vadu ve lhůtě podle druhé věty odstavce 4.13, má Spotřebitel právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, Dodavatel v takovém případě poskytne Spotřebiteli bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro Spotřebitele rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

4.15. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu bez dodatečných nákladů pro Spotřebitele vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat Spotřebitele do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva, poskytne Dodavatel Spotřebiteli přiměřenou slevu. Spotřebitel může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.

4.16. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat Spotřebitele v souladu se smlouvou, nese Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období. Omezení výše nákladů podle předcházejících vět tohoto odst. 4.16 se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že Dodavateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu se nemůže zprostit povinnosti podle první a druhé věty tohoto odst. 4.16 v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle právních předpisů Evropské unie.

4.17. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Spotřebitel bez zbytečného odkladu v souladu s odst. 4.13, má Spotřebitel právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Jde-li o právo Spotřebitele na slevu, nepřihlíží se k ujednání kratší než dvouleté promlčecí lhůty.

4.18. Další informace dle příslušných právních předpisů včetně shrnutí základních práv Spotřebitele obdrží Spotřebitel předtím, než učiní závaznou objednávku zájezdu nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu.

4.19. V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.20. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

5. Autorská práva

5.1. Podnikárna je vlastníkem Portálu Kouzelnaela.cz.

5.2. Portál Kouzelnaela.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Podnikárna vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Kouzelnaela.cz.

5.3. Obsah Portálu Kouzelnaela.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Podnikárna předem souhlas.

6. Práva a povinnosti uživatele

6.1. Uživatel vůči Podnikárně prohlašuje a zaručuje, že:

(i) je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

(ii) veškeré údaje, které poskytuje společnosti Podnikárna, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

(iii) pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí, zavazuje se v případě nákupu na Portálu Kouzelnaela.cz oznámit Podnikárna s.r.o a Dodavateli takovou skutečnost,

(iv) se před zahájením užívání Portálu Kouzelnaela.cz  důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami, na které je těmito Podmínkami odkazováno, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

(v) bude používat Portál Kouzelnaela.cz, nakupovat na nich a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Podnikárna právo tyto účty zablokovat a smazat,

(vi) ve veřejných diskuzích a hodnocení na Portálu Kouzelnaela.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Podnikárny nebude hrubě a/nebo vulgárně urážet ostatní diskutující, smluvní partnery Podnikárny a/nebo Podnikárnu a její zaměstnance a/nebo nebude zveřejňovat jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či byly jinak nevhodné. V souvislosti s veřejnými diskuzemi na  Portálu Kouzelnaela.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Podnikárny si Podnikárna vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami či jinak poškozují Podnikárnu nebo její smluvní partnery,

(vii) příspěvky a hodnocení Uživatele ve veřejných diskuzích a hodnocení na Portálu Kouzelnaela.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Podnikárny budou automaticky přiřazeny ke všem Voucherům z jedné nabídky uplatněným ve stejný den. Zveřejněním hodnocení na Portálu Kouzelnaela.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Podnikárny Uživatel souhlasí s uveřejněním takového hodnocení. Hodnocení je uvedeno spolu s křestním jménem Uživatele nebo první částí jeho emailové adresy. Pokud je součástí příspěvku a/nebo hodnocení fotografie uděluje Uživatel společnosti Podnikárna, s.r.o., bezúplatné oprávnění k užití díla (fotografie) (licenci), a to v původní, zpracované či jinak změněné podobě, v recenzích a jakož i v reklamních materiálech Podnikárny v elektronické či tištěné podobě a Podnikárna tuto licenci přijímá. Licence se uděluje v neomezeném rozsahu, tj. bez územního či množstevního omezení a na celou dobu trvání autorských práv. Podnikárna není povinna licenci využít.

6.2. Uživatel je povinen při užívání Portálu Kouzelnaela.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Podnikárny i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

Uživatel zejména nesmí: (i) užívat Kouzelnaela.cz v rozporu s těmito Podmínkami, (ii) komerčně užívat kterékoli části Portálu Kouzelnaela.cz způsobem způsobilým poškodit Podnikárnu nebo Zájemce, (iii) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, (iv) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Kouzelnaela.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu, (v) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Kouzelnaela.cz. Portál Kouzelnaela.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Podnikárny a který je v souladu s jeho určením.

6.3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: (i) nebude používat Portál Kouzelnaela.cz, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, (ii) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu, (iii) ve veřejných diskuzích na Portálu Kouzelnaela.cz a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Podnikárna s.r.o nebude hrubě a/nebo vulgárně urážet ostatní diskutující, smluvní partnery Podnikárna s.r.o. a jeho zaměstnance a/nebo zveřejňovat jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy.

6.4. Uživatel je srozuměn s tím, že: v případě, že Uživatel využije možnost „zapamatovat si platební kartu“, není Podnikárna s.ro. správcem dat o platebních kartě a tyto jsou uloženy a zpracovávány Fio Banka a.s, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČ 61858374. Pokud Uživatel využije možnost „zapamatovat si platební kartu“ a následně dojde ke zneužití těchto dat, nenese Podnikárna žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě.

6.5. Kouzelnaela.cz může Uživatelům umožnit získání tzv. otevřeného voucheru, přičemž takovýto voucher v okamžiku svého vystavení neobsahuje konkrétní termín čerpání služeb příslušného Dodavatele, ke kterým je Uživatel oprávněn. Uživatel je však po vystavení otevřeného voucheru oprávněn, ve lhůtě a za podmínek stanovených v konkrétní akci, na základě které může Uživatel uzavřít s konkrétním Dodavatelem Zprostředkovanou smlouvu, rezervovat prostřednictvím rezervačního systému na Portálu Kouzelnaela.cz a/nebo jiným způsobem určitý termín, ve kterém Uživatel bude čerpat služby konkrétního Dodavatele.

6.6. Uživatel je oprávněn zrušit rezervaci na využití služeb dle vystaveného Voucheru vytvořenou u Dodavatele, nejpozději 24 hodin před termínem, na které si tyto služby rezervoval. Pokud tak neučiní, nevyužitý Voucher mu propadá bez nároku na náhradu.

7. Platební podmínky

7.1. Cenu voucheru na využití služby a/nebo zboží a případné další náklady dle Smlouvy uhradí Uživatelé jedním z následujících způsobů:  bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments a.s. nebo bankovním převodem na účet Podnikárna s.r.o.

7.2. Ceny služeb a/nebo zboží uvedené na Portálu Kouzelnaela.cz jsou konečné.

7.3. Při zprostředkování přijímání plateb za úhradu objednávek od Uživatelů Podnikárna s.r.o. zastupuje Podnikárna výhradně Dodavatele, jedná tedy jeho jménem a na jeho účet. Úhradou platby a jejím připsáním na bankovní účet Podnikárna s.r.o. za objednané zboží nebo služby na účet Podnikárna s.r.o. Uživatel splní svou povinnost vůči Dodavateli.

7.4. V případě, kdy je Uživatel zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí (dle příslušných právních předpisů dané země) a jako takový si od Dodavatele prostřednictvím Podnikárna zakoupí zboží a/nebo služby, souhlasí Uživatel a bere na vědomí, že cena za zboží a/nebo služby, kterou je Uživatel povinen zaplatit Dodavateli prostřednictvím Podnikárny (a která je uvedena na voucheru) se může lišit od ceny uvedené na daňovém dokladu vystaveném Dodavatelem, protože Dodavatel může vystavit daňový doklad za zakoupené zboží a/nebo služby na částku sníženou o DPH v příslušné výši, a to v režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge) dle ustanovení § 25 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), na což Podnikárna s.r.o. nemá žádný vliv. Částka ve výši odpovídající příslušné DPH je vždy splatná jako součást ceny voucheru a cena včetně DPH je cenou konečnou. Pokud by k výše popsané situaci došlo a Uživatel by následně uplatnil své právo vůči Dodavateli na vrácení částky odpovídající DPH v příslušné výši od Dodavatele, bere Uživatel na vědomí, že Podnikárna s.r.o. není jakkoli odpovědná a není oprávněna ani povinna v této věci jednat s Uživatelem namísto Dodavatele a Uživatel musí v této věci kontaktovat přímo příslušného Dodavatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro případ vrácení částky odpovídající příslušné výši DPH po něm může Dodavatel požadovat i uhrazení nákladů, které mu v souvislosti s jejím vrácením vzniknou, zejména transakčních nákladů Dodavatele spojených s přeshraniční platbou a převodem mezi měnami (např. CZK do EUR) Uživatelem. Vrácení částky odpovídající výši DPH nebude možné, pokud Uživatel řádně neinformuje Dodavatele, že je zahraniční osobou a plátcem DPH (tj. že se má uplatnit režim tzv. reverse charge). Podnikárna s.r.o. v tomto případě nenese žádnou odpovědnost a nemůže být prostředníkem v případě řešení případného sporu mezi Uživatelem a Dodavatelem.

7.5. Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Podnikárna s.r.o. není povinna voucher na využití služeb /a/nebo zboží Uživateli odeslat před tím, než bude cena voucheru Uživatelem uhrazena.

7.6. Má-li Uživatel k úhradě ceny voucheru v úmyslu využít platební systém ComGate (internetovou platební bránu) provozovaný společností ComGate Payments a.s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ComGate je provozován výhradně společností ComGate Payments a.s., Podnikárna s.r.o. proto nenese jakoukollivi odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli na základě použití tohoto platebního systému.

7.7. V případě, že Dodavatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je Podnikárna s.r.o. ve smyslu ust. § 9 Zákona o evidenci tržeb pověřen k tomu, aby za něho evidoval veškeré tržby Dodavatele ve smyslu Zákona o evidenci tržeb, které budou realizovány mezi Dodavatelem a Uživatelem prostřednictvím Portálu Kouzelnaela.cz, zejména aby Uživatelům vystavoval účtenky s údaji požadovanými dle Zákona o evidenci tržeb.

7.8. Jakmile Uživatel uhradí služby a/nebo zboží nabízené na Portálu Kouzelnaela.cz, doručí Podnikárna s.r.o. Uživateli prostřednictvím jeho uživatelského účtu účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

8. Dárkové poukazy

8.1. Dárkový poukaz je poukaz opravňující jejího držitele k čerpání zboží a/nebo služeb z nabídky Portálu Kouzelnaela.cz v hodnotě určené na příslušném dárkovém poukazu. Platnost dárkových poukazů Podnikárna s.r.o. je 6 (šest) měsíců od data jejich zakoupení. Bližší úprava podmínek zakoupení a využití dárkových poukazů je zveřejněna na https://kouzelnaela.cz/obchodni-podminky.

9. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Kouzelnaela.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Portálu Kouzelnaela.cz realizováno.

8.2. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Podnikárna tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi Podnikárna s.r.o. a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

8.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

8.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2019.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

e-mail:

tel. číslo:

bankovní účet:

Adresát:

Prodávající:

Se sídlem:

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od:

smlouvy o nákupu zboží (uveďte popis zboží)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(*)

smlouvy o poskytnutí služeb (uveďte popis služeb)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(*)

Datum objednání (*)/datum obdržení(*)

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum (*)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Chcete přidat vzkaz?

Jaký voucher si přejete?

Vložit do košíku

O příjemci

Místo a preferovaný čas doručení

189 Kč
Každý den od 9-20 hod., nutné objednat 36 hod. předem.
Duben 2024
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Přidávám do košíku