Obchodní podmínky pro partnery

Smlouva o spolupráci

(uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Podnikárna s.r.o.

Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka C 312633

IČO: 08078556

Se sídlem: Vokovická 679/10, 160 00 Praha 6

zastoupená Ivanou Rakowski

e-mail: info@kouzelnaela.cz

Účet CZK: 2601763045/2010

(dále jen „Pronajímatel“)

Dodavatel

fyzická nebo právnická osoba, využívající

Portál prostřednictvím svého Účtu.

(dále jen „Dodavatel“)

I. Úvodní ustanovení a definice

„Portálem“ se rozumí internetové stránky umístěné na webové adrese www.kouzelnaela.cz, které slouží k prodeji Voucherů od Dodavatelů a také k dalším marketingovým aktivitám jako poskytování inspirace pro výběr dárků.

„Voucherem“ se rozumí poukázka v dané hodnotě na nákup zboží a služeb u Dodavatele. Platnost Voucheru je omezena datem platnosti, které je uvedeno na Voucheru. Zpravidla je to nejméně 6 měsíců  od data zakoupení na Portálu Zákazníkem.

„Prodejní sít“ zahrnuje zejména internetové stránky www.kouzelnaela.cz či internetové stránky, které na www.kouzelnaela.cz přesměrují internetové stránky a/nebo jiné aplikace Dodavatelů či jiných smluvních partnerů.

„Zákazníci“ jsou osoby, které si zakoupí Vouchery v Prodejní síti.

„Příjem“ jsou finanční prostředky, které Pronajímatel obdrží od Zákazníků za prodej Voucherů. Tyto Příjmy přijímá Pronajímatel výhradně  na svůj bankovní účet.

„Přehled zakoupených Voucherů“ se rozumí dokument, ve kterém jsou evidovány prodeje unikátních kódů voucherů přidělené Dodavatelem za konkrétní časové období. Dokument je veden na bázi aktivního sdílení mezi Pronajímatelem a Dodavatelem a jeho aktualizace probíhá nejpozději každý 1. a 14. den v měsíci.

„Unikátní kód Voucheru“ je na Voucheru uvedený kód, skládající se z kombinace alfanumerických (popř. i jiných) znaků. Každý Voucher má pouze jeden unikátní kód, který zajišťuje jedinečnost každého Voucheru.

„Zásadami“ se rozumí Zásady soukromí dostupné na internetových stránkách https://kouzelnaela.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

II. Předmět smlouvy o spolupráci

1. Na základě Smlouvy o spolupráci bude Pronajímatel zajišťovat výrobu, prodej a distribuci Voucherů na produkty a služby Dodavatele, a to prostřednictvím Prodejní sítě, jménem a na účet Dodavatele.

2. Pronajímatel se zavazuje pro Dodavatele zajišťovat tyto činnosti:

2.2.1 Bude dále propagovat nabídky vložené Dodavatelem

2.2.2 Bude vyhledávat zákazníky, kteří budou mít zájem o nákup jeho Voucherů a uzavírat s nimi jménem a na účet Dodavatele obchody.

2.2.3 Bude zajišťovat potřebnou komunikaci se zákazníkem vedoucí k uzavření obchodu.

2.2.4. Bude inkasovat platby od zákazníků a předávat je Dodavateli, a to do doby uplatnění prodaného voucheru. Dodavatel je ve vztahu k Zákazníkovi prodávajícím a Zákazník je ve vztahu k Dodavateli kupujícím Voucheru. Pronajímatel není kupujícím ani prodávajícím Voucherů. Uvedené není dotčeno skutečností, že příjem z prodeje Voucherů je inkasován na bankovní účet Pronajímatele.

3. Dodavatel se zavazuje platit Pronajímateli za jeho činnost dle této smlouvy odměnu (dále jen „Odměna“).

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel bere na vědomí, že minimální doba platnosti Voucheru je 6 měsíců ode dne jeho zakoupení Zákazníkem.

2. Pronajímatel je dle vlastního uvážení oprávněn odmítnout prodej a propagaci takových  Voucherů, které se neslučují s jeho obchodní politikou a obchodním zaměřením. Dodavateli v takovém případě nevznikají vůči Pronajímateli žádné nároky.

3. Dojde-li k uplatnění vrácení zakoupeného Voucheru do 14 dnů bez udání důvodu, je Pronajímatel vždy (bez ohledu na pokyn Dodavatele) oprávněn použít veškeré Příjmy na navrácení platby Zákazníkům a v takovém případě není povinen tento Příjem převést Dodavateli. V případě, že Zákazník hradil Voucher platební kartou či převodem z účtu, je částka vrácena na platební kartu či bankovní účet, z něhož byla úhrada provedena.

4. Pronajímatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů souvisejících s výrobou voucheru a dále případné poštovné a balné. O těchto nákladech bude Zákazník informován před odesláním závazné objednávky Pronajímateli.

5. Pronajímatel se zavazuje poskytnout Dodavateli na jeho žádost informace týkající se prodeje nebo průběhu prodeje Voucherů, tj. zejména množství prodaných Voucherů a jejich celkovou hodnotu.

6. Dodavatel výslovně souhlasí s užitím jím dodaných produktových fotografií a textu za účelem propagace nabízeného zboží a služeb Dodavatele, a to na Portálu, sociálních sítích spravovaných Pronajímatelem, případně na dalších webových umístěních spravovaných Pronajímatelem či užívaných k propagaci Pronajímatele.

7. Příjem se Pronajímatel zavazuje převést Dodavateli poté, co Příjem poníží o odměnu z prodeje Voucherů sjednanou ve Smlouvě o spolupráci. Pronajímatel se zavazuje Příjem převést Dodavateli na bankovní účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě o spolupráci, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne uplatnění Voucherů zákazníkem s výjimkou Příjmů, ohledně kterých probíhá reklamace. Tyto Příjmy, pokud nebyly vráceny Zákazníkům z důvodu kladného vyřízení jejich reklamace, je Pronajímatel povinen převést do 3 (tří) pracovních dnů ode dne vyřízení reklamace. V případě, že je Dodavatel plátcem DPH a do Smlouvy o spolupráci uvede účet, který není registrován pro účely evidence plátců DPH, je Pronajímatel oprávněn odepřít výplatu Příjmů až do doby, než Dodavatel sdělí Pronajímateli účet, který je registrován pro účely plateb DPH a na tento účet Pronajímatel výplatu Příjmů provede.

8. Veškeré platby jsou Smluvní strany povinny uskutečňovat na bankovní účty uvedené na daňových dokladech, popř. na bankovní účty uvedené ve Smlouvě o spolupráci či jiným způsobem prokazatelně sdělené druhé Smluvní straně. Smluvní strany nejsou oprávněny požadovat platbu na jiný bankovní účet poté, co již byl vystaven daňový doklad vztahující se k takové platbě.

9. Dodavatel i Pronajímatel se zavazuje dodržovat podmínky ochrany osobních údajů zákazníků definované zde: https://kouzelnaela.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju

IV. Práva a povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje zajistit Pronajímateli seznam platných Unikátních kódů Voucherů, které Pronajímatel při prodeji Voucheru Zákazníkovi předá v tištěné nebo elektronické podobě.

2. Dodavatel se zavazuje zajistit Zákazníkům, kteří zakoupí Vouchery prostřednictvím Prodejní sítě, stejná práva jako Zákazníkům, kteří Vouchery zakoupí jakýmkoliv jiným způsobem, než v Prodejní síti Pronajímatele.

3. Dodavatel se tímto zavazuje, v případě inzerování kurzu mimo Portál a vlastní webové stránky a sociální sítě nabízet nabídku ze stejnou cenu, jakou stanovil na Portálu. V situaci, kdy Dodavatel využívá propagace na slevových portálech, nesmí být rozdíl ceny za stejnou nabídku větší než 300 Kč, není-li stanoveno jinak. V případě porušení této podmínky Dodavatelem je Dodavatel na výzvu Pronajímatele povinen cenu na Portálu aktualizovat. V případě, že k nápravě nedojde, uhradí Dodavatel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení tohoto ujednání. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení výzvy. Případný nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen.

4. Dodavatel se zavazuje informovat Pronajímatele o případných změnách všech údajů, které jsou potřeba pro plnění povinností dle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek.

5. Dodavatel uděluje svůj výslovný předchozí souhlas ve smyslu ust. § 1897 věta druhá občanského zákoníku s tím, aby Pronajímatel postoupil jím zvolené třetí osobě práva z této smlouvy pro něj vyplývající, a to pokud současně s tím na stejnou osobu převede i povinnosti z této smlouvy pro něj vyplývající. V případě potřeby se Dodavatel zavazuje udělit souhlas dle věty první tohoto odstavce v příslušné formě i ve vztahu ke třetí osobě zvolené společností Pronajímatelem.

V. Odměna Pronajímatele a její započtení

1. Dodavatel se zavazuje uhradit Pronajímateli odměnu ve výši 20,00 % z kupní ceny všech Voucherů prodaných prostřednictvím Portálu. K odměně sjednané v tomto odstavci bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši a to v případě, že se Pronajímatel stane plátcem DPH.

2. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Dodavatelem vzniklé na základě Smlouvy o spolupráci, z titulu náhrady škody či bezdůvodného obohacení, či z jakéhokoliv jiného titulu, na jakékoliv splatné či nesplatné pohledávky, které má Dodavatel za Pronajímatelem na základě Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek, a to zejména na pohledávky Dodavatele spočívajících v nároku na vyplacení Příjmů za prodej Voucherů. Takto je Pronajímatel oprávněn započíst i své případné promlčené pohledávky za Dodavatelem.

VI. Doba trvání Smlouvy o spolupráci a ukončení Smlouvy o spolupráci a změny Obchodních podmínek

1. Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Prodej Voucherů bude ukončen úplným vyprodáním všech Voucherů, jejichž prodejem pověřil Dodavatel Pronajímatele. Pokud takto nedojde k vyprodání všech Voucherů, dojde k ukončení prodeje Voucherů vzájemnou dohodou Smluvních stran nebo doručením jednostranného oznámení Dodavatele Pronajímateli prostřednictvím e-mailu.

3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu o spolupráci vypovědět s okamžitou platností od doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Dodavatel je i přes okamžitou výpověď povinen dostát závazkům směrem k Zákazníkům a to do doby platnosti Voucherů vystavených a prodaných v době spolupráce.

4. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy o spolupráci odstoupit v případě, že je Dodavatel v prodlení s plněním jakýchkoliv finančních závazků dle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy má Pronajímatel nárok na zaplacení odměny za Vouchery prodané ke dni odstoupení od Smlouvy o spolupráci. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčeny žádné nároky na zaplacení Smluvních pokut dle Smlouvy o spolupráci. Odstoupením od Smlouvy o spolupráci se Smlouva o spolupráci ruší s účinky do budoucna podle § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku.

5. Tyto Obchodní podmínky může Pronajímatel jednostranně měnit s tím, že změnu uveřejní na internetových stránkách a o změně bude následně informovat Dodavatele e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zadanou v rámci registrace.

6. V případě, že Dodavatel svého práva nevyužije a Smlouvu o spolupráci od 7 pracovních dnů od informování o změně Obchodních podmínek nevypoví, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek vyslovil souhlas.

VII. Ostatní ujednání

1. Veškerá korespondence mezi Pronajímatelem a Dodavatelem bude probíhat buď osobním předáním, doporučeně poštou, případně na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě o spolupráci.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo umístit na Voucher libovolný počet propagačních sdělení a reklam, a to jak ve vztahu k Portálu, tak i ve vztahu k jiným smluvním partnerům Pronajímatele.

3. Všechny spory, které mohou vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a nebudou vyřešeny ani po vzájemném projednání mezi smluvními stranami smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vyjádření souhlasu Dodavatele s návrhem této smlouvy prostřednictvím registrace Dodavatele na Portálu.

5. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětné záležitosti této Smlouvy a v souvislosti s touto záležitostí nahrazuje veškerá dřívější, ať písemná či ústní, ujednání a dohody Smluvních stran.

6. Smlouva se považuje za uzavřenou elektronicky v písemné formě.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vyjádření souhlasu Dodavatele s návrhem této smlouvy prostřednictvím Portálu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené Smlouvou o spolupráci nebo těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Veškeré změny Smlouvy o spolupráci lze činit jen písemně, není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o spolupráci dohodnuto jinak.

3. V případě, že se kterékoli ustanovení Smlouvy o spolupráci vč. těchto Obchodních podmínek stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci platná, pokud z povahy Smlouvy o spolupráci nebo z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy o spolupráci.

4. Každá ze Smluvních stran se tímto vzdává práva domáhat se zrušení závazku ze Smlouvy o spolupráci podle ustanovení § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy o spolupráci jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, a tedy Smlouva o spolupráci není adhezní smlouvu ve smyslu § 1798 Občanského zákoníku.

V Praze dne 20.1. 2019, Podnikárna s.r.o.

Chcete přidat vzkaz?

Jaký voucher si přejete?

Vložit do košíku

O příjemci

Místo a preferovaný čas doručení

189 Kč
Každý den od 9-20 hod., nutné objednat 36 hod. předem.
Květen 2024
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Přidávám do košíku